Ako sa dieťa vzdeláva vo svete práce


Dieťa, ktoré začína „pracovať“ sa neprestáva hrať. Pre zdravý vývoj osobnosti dieťaťa je hra aj v školskom veku nevyhnutne dôležitou súčasťou jeho každodenného programu a majú byť pre ňu vytvorené tie najvhodnejšie podmienky. V hre sa u detí prejavuje tendencia priblížiť sa reálnej skutočnosti a výraznejšie sa presadzuje snaha po dosiahnutí vlastného úspechu.
domácí úkol
Stále viac sa dáva prednosť hrám so zložitejšími pravidlami, aby sa dieťa rozvíjalo vo viacerých oblastiach naraz a dokázalo vnímať aj viacero obmedzení vo forme dodržiavania stanovených pravidiel. U chlapcov prevládajú pohybové hry, u dievčat námetové hry na školu, obchod, a pod. Vo všeobecnosti hrajú deti v tomto období najviac konštrukčné hry ako stavebnice či lego, stolové hry ako šach, dámu, karty a začína sa objavovať aj hra na tajomstvo, čiže tajné písmo, znaky, potreba niečoho len pre seba, čím sa dieťa pripravuje na prechod do dospievania. Obdobie hrania hier netreba nikdy podceňovať ani dieťaťu zakazovať, pretože je to podstatným bodom vzdelávania, ktorý bude neskôr dôležitý pre začiatok ich pracovnej kariéry. 
psací stroj
Práca verzus hra
Od začiatku školskej dochádzky sa má dieťa postupne učiť, že má zvlášť vymedzený čas na prácu, kedy má maximálne sústrediť svoju pozornosť a vynaložiť všetko potrebné úsilie bez odbiehania k hre. Na druhej strane má mať voľnosť pri hre, ktorá nemá byť priamo zviazaná s výchovným alebo vzdelávacím účelom. To však neznamená, že by práca nemohla byť rovnako zaujímavá a lákavá ako hra a že by hra nemohla byť rovnako vážna ako práca a neprispievala k výchove. Len v tomto zmysle môže byť škola hrou a hra školou života. Na rozdiel od práce neprináša hra výtvory sociálne alebo inak úžitkovej hodnoty. Táto skutočnosť je všeobecne uznávaná,. Platí to pre hru detí aj dospelých, pretože hra sa neobmedzuje len na detský vek. Aj v dospievaní a v dospelosti sa mnoho ľudí zaoberá činnosťami, ktoré majú všetky charakteristické znaky hry. Sem patria všetky tvorivé zamestnania, ktorými si jedinec vyplňuje voľný čas. Patria sem spoločenské hry, aktívne športy a rôzne koníčky. Tieto činnosti sú motivované záujmom. Hra má pre dieťa aj pre dospelého osobný zmysel. Jej význam tkvie v rozvoji individuálnych schopnosti.